پیرو نامه بانک مرکزی، فروش ارز (اسکناس) در بانک ملت برای تامین ارز نیازهای ضروری متقاضیان مجددا در دستور کار بانک ملت قرار گرفت.