بانک ملت، به متقاضیان ارز و با هدف تامین نیازهای ضروری تا سقف 5.000 دلار ارز می فروشد.