شمار تسهیلات اعطا شده از بستر سامانه فرابانک ملت به عدد 10هزار رسید.