بانک ملت با هدف توسعه خدمات الکترونیک، 7 دستگاه خوددریافت‏- خودپرداز(CRS) در نقاط مختلف استان های تهران و البرز نصب و راه اندازی کرد.