برندگان مسابقه اینستاگرامی بانک ملت با عنوان"مهاجرت به ماه"، مشخص شدند.