بزرگ ترین گردهمایی فعالان بازار پول و سرمایه با حمایت بانک ملت برگزار می شود.