معاون مدیرعامل در امور بین الملل اظهار داشت: هم اکنون بانک ملت با ۱۳۱ بانک خارجی روابط کارگزاری برقرار کرده است.