امکان دریافت رمز همراه بانک ، از طریق سامانه بانکداری اینترنتی بانک ملت فراهم شد.