بانک ملت به صورت فعال در نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه حضور پیدا می کند.