مجامع عمومی فوق العاده و عمومی عادی به طور فوق العاده بانک ملت در روز ۳۰ تیرماه سال جاری برگزار می شود.