بانک ملت با عاملیت بنیاد ملت در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست حضور پیدا می کند.