مدیرعامل بانک ملت به مناسبت پیروزی این بانک در دادگاه تجدید نظر اتحادیه اروپا پیامی را صادر کرد.