حسب اعلام موسسه سوییفت، کد سوییفتی بانک ملت (BKMTIRTHXXX) در روز دوشنبه ۲۵ بهمن ماه ۹۴ مجدداً در شبکه بین المللی سوییفت فعال شد.