بانک ملت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تفاهمنامه همکاری امضا کردند.