بانک ملت و سازمان بنادر و دریانوردی با هدف ارتقای سطح همکاری های متقابل و مراودات بانکی تفاهمنامه امضا کردند.