سقف صدور دستور حواله پرداخت بین بانکی پایا در بانک ملت تغییر پیدا کرد.