شرکت واسپاری ملت- وابسته به بانک ملت- گواهینامه های استاندارد سیستم مدیریت کیفیت، سیستم رضایتمندی مشتریان و سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان را دریافت کرد.