مسوولان دستگاه های اجرایی استان های لرستان و خراسان شمالی با ارسال نامه هایی از عملکرد بانک ملت در این استان ها اظهار رضایت کردند.