معاون مدیرعامل در امور طرح و برنامه بانک ملت به عنوان عضو هیات مدیره بانک سپه منصوب شد.