شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت- وابسته به بانک ملت- به عضویت گروه بین المللی وصول و بازگردانی حساب های قابل مطالبه TCM در آمد.