ماهنامه عملکرد بانک و گزارش تحلیلی صنعت بانکداری در مقطع مرداد ماه سال 1402 منتشر شد.