با اجرایی شدن قانون جدید چک، به افراد دارای چک برگشتی خدمات بانکی ارائه نمی‌شود.