در این ویدیو می توانید با فرآیند برگشت زدن چک براساس قانون جدید چک آشنا شوید.