به گزارش روابط عمومی بانک ملت، کتابچه صدور، دریافت و انتقال چک های جدید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.