به گزارش روابط عمومی بانک ملت، کتابچه الزامات قانونی چک های جدید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.