کتابچه آشنایی با قانون جدید چک از سوی بانک ملت منتشر شد.