دکتر خاندوزی تاکید کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان یکی از بال‌های حرکت و توسعه مازندران ایفای نقش دارد.