معاون وزیر اقتصاد: حمایت بانک‌ها از کارآفرینان موجب ارزش‌آفرینی و افزایش تولید ناخالص شده است