بر اساس اعلام معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نخستین مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری در کشور توسط قوه قضائیه با هدف بهبود محیط کسب و کار امروز راه اندازی شد. وی راه اندازی این مجتمع قضایی را موجب ارتقای پنج پله ای رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار و ۴۵ پله ای، رتبه کشور در نماگر الزام آور بودن اجرای قراردادها دانست.