بر اساس این اطلاعیه، حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه،بیست وپنجمین هفته حراج اوراق مالی اسلامی منتهی به مورخ28/08/1399برگزار شد، که طی آن پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان درسامانه‌های بازار بین‌ بانکی کارگزاری بانک مرکزی ومظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مبلغ 565ر2 میلیارد تومان اوراق به فروش رسید. گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با کمترین تبعات تورمی، طی ماه‌های اخیر نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری بیست وپنج هفته عرضه اوراق بدهی وسه مرحله پذیره نویسی اوراق اقدام نموده است که از این طریق تاکنون، در مجموع 438ر112میلیاردتومان شامل 738ر75میلیارد تومان به صورت عرضه نقدی و 700ر36 میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تأمین مالی انجام شده است.