وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از سامانه امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی: