وزیر اقتصاد در دویست وچهل و پنجمین نشست هیات سرمایه گذاری خارجی: