دکتر فرهاد دژپسند در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک صنعت و معدن