دریافت بدون تبعیض مالیات از سهم درآمد، باعث رضایت مردم می شود.