بازدید از پروژه های حوزه های حمل و نقل شهری، کشاورزی و صنعتی که با استفاده از توانمندی های داخلی و یا سرمایه گذاری خارجی در مشهد مقدس و اقمار آن در دست اجرا است.