گزارش مهمترین اقدامات و عملکرد یکساله وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه ارتقای اثربخشی نظام مالیاتی در قالب اینفو گرافیک منتشر شد.