پیشبرد مولد سازی دارایی های دولت و استفاده بهینه از منابع یکی از مهمترین اولویت های کاری وزارت اقتصاد است.