مزایده جدید
مزایده عمومی شماره (1400/378)
توضيحات:فروش تجهیزات مگانک ( تجمیع کننده ارتباط مخابراتی پایانه های فروشگاهی )
متن:
بانک ملت در نظـر دارد تجهیزات مگانک بلا استفاده خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی با قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 26.150.000.000 ریال به فروش رساند.
تضامین لازم برای شرکت در مزایده: ضمانتنامه بدون قید و شرط شرکت در مزایده بانکی( غیر از بانک ملت) به مبلغ1.310.000.000 ریال به حساب جاری جام به شماره 2024013595 به شناسه واریز  14001750030378196 (قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت) 
آدرس دريافت مدارک:تهران – خیابان طالقانی - مقابل ساختمان وزارت نفت- ساختمان شماره 380 - طبقه ششم - اداره معاملات و قراردادها
نام مسئول:مزروعی – ربیعی
از تاريخ:1400/10/22
مهلت ارسال مدارک مزايده تا تاريخ:1400/11/02 15:00
تاريخ بازگشايي پاکتها:1400/11/03 09:15
نام واحد مزايده گذارنده:اداره کل تدارکات بانک ملت
مدارک مورد نياز جهت دريافت اسناد مزايده:
ارائه معرفینامه و فیش500/000 ریالی واریزی به حساب جاری جام شماره 2024010265 با شناسه 14001750030378206 قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت.
تعداد بازدید:
133