مزایده جدید
مزایده عمومی شماره (1400/363)
توضيحات:فروش یک عدد قرقره کابل صنعتی با قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 15.120.000.000 ریال
متن:
بانک ملت در نظـر دارد یک عدد قرقره کابل صنعتی خودرا با قیمت پایه کارشناسی به مبلغ  15.120.000.000 ریال مطابق باشرایط و مشخصات مندرج در اوراق از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش رساند . 
سپرده لازم برای شرکت در مزایده: مبلغ756.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه  بانکی ( غیر از بانک ملت) و یا فیش واریز نقدی مبلغ فوق به حساب جاری جام به شماره 2024013595 به شناسه واریز  14001750030363116 (قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت)
آدرس دريافت مدارک:تهران – خیابان طالقانی - مقابل ساختمان وزارت نفت- ساختمان شماره 380 - طبقه ششم - اداره معاملات و قراردادها
نام مسئول:آقایان: مزروعی – عظیمی
از تاريخ:1400/07/27
مهلت ارسال مدارک مزايده تا تاريخ:1400/08/08 15:30
تاريخ بازگشايي پاکتها:1400/08/09 10:30
نام واحد مزايده گذارنده:اداره کل تدارکات بانک ملت
مدارک مورد نياز جهت دريافت اسناد مزايده:
ارائه معرفینامه و فیش500/000 ریالی واریزی به حساب جاری جام شماره 2024010265 با شناسه 14001750030363225 قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت.
تعداد بازدید:
68