مزایده جدید
مزایده عمومی شماره ( 1400/360)
توضيحات:فروش963 دستگاه مانع پارکینگ ریموت دار با قیمت پایه کارشناسی به مبلغ19.260.000.000ریال
متن:
بانک ملت در نظـر دارد 963  دستگاه مانع پارکینگ ریموت دار آ کبند خود را با شرایط و مشخصات مندرج در این اوراق از طریق برگزاری مزایده عمومی با قیمت پایه کارشناسی به  مبلغ19.260.000.000ریال به فروش رساند. 
سپرده لازم برای شرکت در مزایده: مبلغ 963.000.000 ریال  به صورت ضمانتنامه  بانکی ( غیر از بانک ملت) و یا فیش واریز نقدی مبلغ فوق به حساب جاری جام به شماره 2024013595 به شناسه واریز  14001750030360173 (قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت)
آدرس دريافت مدارک:تهران – خیابان طالقانی - مقابل ساختمان وزارت نفت- ساختمان شماره 380 - طبقه ششم - اداره معاملات و قراردادها
نام مسئول:آقایان: مزروعی – عظیمی
از تاريخ:1400/07/27
مهلت ارسال مدارک مزايده تا تاريخ:1400/08/08 15:30
تاريخ بازگشايي پاکتها:1400/08/09 09:45
نام واحد مزايده گذارنده:اداره کل تدارکات بانک ملت
مدارک مورد نياز جهت دريافت اسناد مزايده:
ارائه معرفینامه و فیش500/000 ریالی واریزی به حساب جاری جام شماره 2024010265 با شناسه 14001750030360282 قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت.
تعداد بازدید:
55