مزایده جدید
مزایده عمومی شماره (98/319)
توضيحات:مزایده تجهیزات منفصله خط تولید الیاف پلی پروپلین (فیلامنت) مستقر در 47 صندوق چوبی شرکت پلیمر شیمی دماوند
متن:
بانک ملت درنظردارد:تجهیزات منفصله خط تولید الیاف پلی پروپلین (فیلامنت) مستقر در 47 صندوق چوبی شرکت پلیمر شیمی دماوند را مطابق با شرایط مندرج در این اوراق از طریق برگزاری مزایده عمومی با قیمت پایه کارشناسی به مبلغ89.000.000.000ریال به فروش رساند.
سپرده شرکت در مزایده:مبلغ 4.450.000.000ریال بصورت ضمانتنامه بانکی(غیر از بانک ملت)،ویا فیش نقدی واریزی به حساب جاری جام به شماره 2024013595 به شناسه واریز 13981750030319131(قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت) .
آدرس دريافت مدارک:تهران – خیابان طالقانی - مقابل ساختمان وزارت نفت- ساختمان شماره 380 - طبقه ششم - اداره معاملات و قراردادها
نام مسئول:نبیلی – جاویدامین
از تاريخ:1398/10/18
مهلت ارسال مدارک مزايده تا تاريخ:1398/10/30 15:00
تاريخ بازگشايي پاکتها:1398/11/01 10:00
نام واحد مزايده گذارنده:اداره کل تدارکات بانک ملت
مدارک مورد نياز جهت دريافت اسناد مزايده:
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مزایده:ارائه معرفینامه و فیش200/000 ریالی واریزی به حساب جاری جام شماره 2024010265 با شناسه 13981750030319216قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت.
تعداد بازدید:
1282