مناقصه جدید
مناقصه عمومی شماره (1401/118)
توضيحات:خرید تعداد 100.000 بسته کاغذ A4
متن:
بانک ملت در نظـر دارد نسبت به خرید تعداد 100.000 بسته کاغذ A4 ، مطابق با شرایط و مشخصات مندرج در این اوراق و RFP پیوست از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
تضامین لازم برای شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بدون قید و شرط شرکت در مناقصه بانکی ( غیر از بانک ملت) به مبلغ 6.000.000.000 ریال یا فیش واریز نقدی مبلغ فوق به حساب جاری جام به شماره 2024013595 به شناسه واریز  14011750010118102 (قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت)
آدرس دريافت مدارک:تهران – خیابان طالقانی - مقابل ساختمان وزارت نفت- ساختمان شماره 380 - طبقه ششم - اداره معاملات و قراردادها
نام مسئول:خانم ها : 1- حاجی2- خان بیکی
دريافت مدارک از تاريخ:1401/04/07
مهلت ارسال مدارک مناقصه تا تاريخ:1401/04/18 15:00
تاريخ و ساعت بازگشايي پاکتها:1401/04/20 08:15
نام واحد مناقصه گذارنده:اداره کل تدارکات بانک ملت
مدارک مورد نياز جهت دريافت اسناد مناقصه:
ارائه معرفینامه و فیش واریز مبلغ 500.000 ریال به حساب جاری جام شماره 2024010265 با شناسه 14011750010118211 قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت.
تعداد بازدید:
1042