مناقصه جدید
مناقصه عمومی شماره (1401/112)
توضيحات:خرید 160.000 عدد جلد بایگانی
متن:
بانک ملت در نظر دارد: خرید 160.000 عدد جلد بایگانی مطابق  با شرایط و مشخصات مندرج در این اوراق از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
تضامین لازم برای شرکت در مناقصه: ضمانتنامه  بدون قید و شرط شرکت در مناقصه بانکی (غیر از بانک ملت)به مبلغ 880.000.000 ریال یا فیش واریز نقدی مبلغ فوق  به حساب جاری جام به شماره 2024013595 به شناسه واریز 14011750010112117 (قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت)
آدرس دريافت مدارک:تهران – خیابان طالقانی - مقابل ساختمان وزارت نفت- ساختمان شماره 380 - طبقه ششم - اداره معاملات و قراردادها
نام مسئول:خانم ها خان بیکی - براتی
دريافت مدارک از تاريخ:1401/04/07
مهلت ارسال مدارک مناقصه تا تاريخ:1401/04/18 15:00
تاريخ و ساعت بازگشايي پاکتها:1401/04/20 08:00
نام واحد مناقصه گذارنده:اداره کل تدارکات بانک ملت
مدارک مورد نياز جهت دريافت اسناد مناقصه:
معرفینامه و فیش واریز مبلغ 500.000 ریال به حساب جاری جام شماره 2024010265 با شناسه 14011750010112226 قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت.
تعداد بازدید:
647