۲۰ نفر از روسای شعب بانک ملت از سوی موسسه عالی بانکداری به عنوان روسای موفق شعب شبکه بانکی معرفی شدند.