بانک ملت در نمایشگاه سرو نقره ای انجمن طراحان گرافیک ایران، به عنوان کارفرمای برتر برگزیده شد.