وزارت آموزش و پرورش با اهدای لوح سپاسی از کارمند بانک ملت استان خراسان شمالی قدردانی کرد.