بانک ملت به صورت فعال در نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی با عنوان ایران تله کام ۲۰۱۳ شرکت می کند.