بانک ملت استان خراسان شمالی نسبت به نصب و راه اندازی سامانه مدیریت حساب های بانکی در چند سازمان جدید اقدام کرد.