طرح تشویقی ثبت کارت های شتابی در باشگاه مشتریان بانک ملت از ابتدای شهریور ماه سال جاری آغاز شد.