شمار کارت های الکترونیک صادره از سوی بانک ملت در سراسر کشور به مرز 41.5 میلیون فقره رسید.